ما نمیتوانیم آینده را پیش بینی کنیم ولی میتوانیم از آن حفاظت کنیم!

بیمه کارآفرین

گروهی از کارآفرینان فرهیخته و صاحب نام صنعت بیمه و بانک با شرکت گروهی از کارآفرینان مهندسی صنایع ساختمان و معماران اقتصادی کشور دست به دست یکدیگر داده با هدف تغییر ریشه ای ساختار سنتی در حال سکون صنعت بیمه و استقرار توسعه پایدار و خلاق در این صنعت با استفاده از منطق تحول و روشهای نوین با به کارگیـــری ابــــزارهای فنــــی مدیــریتی وسیستماتیک قابل بهره برداری از ساختار متحول بازار بین المللی بیمه ، بیمه کارآفرین را بنا نهادند.

بیمه کارآفرین

گروهی از کارآفرینان فرهیخته و صاحب نام صنعت بیمه و بانک با شرکت گروهی از کارآفرینان مهندسی صنایع ساختمان و معماران اقتصادی کشور دست به دست یکدیگر داده با هدف تغییر ریشه ای ساختار سنتی در حال سکون صنعت بیمه و استقرار توسعه پایدار و خلاق در این صنعت با استفاده از منطق تحول و روشهای نوین با به کارگیـــری ابــــزارهای فنــــی مدیــریتی وسیستماتیک قابل بهره برداری از ساختار متحول بازار بین المللی بیمه ، بیمه کارآفرین را بنا نهادند.
master-goal-2

هدف ما فراهم کردن بهترین خدمات بیمه ای است.

مراحل دریافت خدمات

انتخاب بیمه
رزرو ملاقات
ملاقات با پرسنل
دریافت بیمه

از تماس با ما مُردد نباشید!

بیمه سلامت
سیسشی
بیمه زندگی
بیمه کسب وکار
بیمه اتومبیل
بیمه خانه

دریافت نظرات شما ؛

بیمه کار آفرین همواره آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شما در خصوص انواع سرویس ارائه شده می باشد.

09131660206

جدیدترین اخبارها و رویدادها

جـــدیـــدترین اخبــــار و رویــــــــدادهــــــا